این قسمت یکی از مهمترین قسمت های شرکت می باشد. عملکرد این بخش از شروع کار و ورود مواد خام اولیه شروع میشود و تا پایان تولید محصول ادامه دارد. برای درک بهتر عملکرد این قسمت آزمایش های لازم را برای بهره برداری از محصول در زیر لیست شده است.

مواد اولیه

 1.  آزمایش آلودگی موجود در روغن کارکرده
 2.  آزمون نقطعه اشتعال
 3.  آزمون تعیین میزان ضایعات روغن کارکرده

در حین تولید

 1. آزمایش در مرحله تقطیر (از لحاظ اسید زنی و نقطه اشتعال)
 2. آزمایش در مرحله روغن اسید خورده (زمان فیلتراسیون و رنگ)
 3. روغن پایه
  1. آزمون عدد اسیدی کل طبق استاندارد ملی ایران ۱۹۹
  2. آزمون شاخص گرانروی  طبق استاندارد ملی ایران ۱۹۵
  3. آزمون تشخیص رنگ

در آخر روغن وارد مرحله مواد زنی میگردد.

محصول نهایی

 1. آزمون شاخص گرانروی
 2. آزمایش زمان فیلتراسیون و رنگ
 3. آزمایش از لحاظ اسید زنی و نقطه اشتعال
 4. آزمون نقطعه ریزش
 5. آزمون عدد خنثی شدن