این قسمت حاوی محصولات گوناگونی می باشد. که می توان به مواد اولیه ، محصول نهایی و تجهیزات اشاره کرد.که در قسمت زیر به شرح آنها می پردازیم.

  1. مواد اولیه : این درخواست توسط واحد های مختلف به مدیر ارائه شده و پس از تائید شدن خریداری شده و در انبار نگهداری میگردد.
  2. محصول نهایی : این قسمت زمانی رخ می دهد که مراحل تولید محصول به اتمام رسیده باشد. بعد از تولید محصول و تائید مسئول کنترل کیفیت این محصول در انبار گرد آوری می شود.
  3. تجهیزات : این قسمت توسط مسئول فنی به تدارکات ارائه شده و آنها مسئول خرید آن تجهیزات می باشند.