پس از اینکه کامیون حامل موا اولیه وارد واحد تولیدی شد در صورتی که مواد اولیه روغن کارکرده باشد توسط نمونه گیرنده ، ۲ نمونه از قسمت بالا و پایین تانکر گرفته می شود و تحویل آزمایشگاه می گردد.

این دونمونه با یکدیگر مخلوط شده و آزمایشات زیر بر روی آنها صورت میگیرد.

۱- آزمایش آلودگی موجود در روغن کارکرده

۲- آزمون نقطعه اشتعال

۳- آزمون تعیین میزان ضایعات روغن کارکرده