در تمامی مراحل ، محصولات به طریق گوناگون شناسایی میگردند. فراورده در حین تولید انبار داری و نیز حمل و نقل بوسیله فرمهای گوناگون شناسایی می شود.روشهای زیر برای شناسایی و رد یابی محصول نهایی وجود دارد.اعم از :

  1. برچسب زدن برای شناسایی روغن
  2. ثبت کردن در فرمها
  3. نوع گالن و بسته بندی
  4. بارکد
  5. مهرزدن

انجام این کار ها به این دلیل می باشد که تولید کننده ، نوع مواد اولیه و نیز زمان خروج از واحد تولیدی مشخص گردد.