در این بخش شرح وظابف مسئولین را توضیح مختصری می دهیم و به تشریح عملکرد آنها می پردازیم.

مدیر کنترل کیفیت

  1. ایجاد پرونده های خاص جهت هر تجزیه و تحلیل آماری
  2. نظارت بر کار مسئول کنترل کیفیت
  3. ارائه نظرات در مورد آمار ها و تحلیل های مورد نظر

مسئول کنترل کیفیت

  1. بررسی سطح کیفیت محصولات تولیدی
  2. نظارت کیفی از مرحله ورود مواد اولیه به کارخانه تا محصول نهایی
  3. صدور دستورالعملهای لازم برای تحویل مواد اولیه
  4. نظارت مستقیم بر نحوه عملکرد پرسنل تولید

مسئول آزمایشگاه

ازنجام آزمایشات مستمر مواد اولیه ، حین تولید و محصولات تولید شده و ثبت نتایج در فرم های مربوط و اعلام نتایج به مسئول کنترل کیفیت

حفظ و نگهداری سوابق کنترل کیفیت

اسناد مربوط به کیفیت از قبل آنالیز مواد اولیه ، گزارش های روزانه آزمایشگاه کارخانه با ذکر تاریخ های نمونه برداری ، نتایج آزمون موسسه استاندارد در آرشیو تهیه و نگهداری می شود.

علاوه بر این گزارش مربوط به تولید یا انبار از قبیل گزارش های ساخت ، مواد مصرفی ، کارتکسها کارکنان ، برگ رسید ورود و خروج مواد و … هر یک به طور جداگانه ثبت و بایگان می شود.