محصولات شرکت

شرکت روغن موتور آرایان اطلس تولید کننده با کیفیت ترین نوع روغن های صنعتی در ایران

ردیفنام پایهنوع محصولحجمکیفیتبسته بندینام تجاریکد ملیکد ردیابی
۱روغن موتورمنو گرید ۵۰۱ Litsc/ccظرف پلاستیکیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۱۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۲روغن موتورمنو گرید ۵۰۱ Litsc/ccظرف فلزیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۲۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۳روغن موتورمنو گرید ۵۰۴ Litsc/ccظرف پلاستیکیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۳۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۴روغن موتورمنو گرید ۵۰۴ Litsc/ccظرف فلزیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۴۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۵روغن موتورمنو گرید ۵۰۵ Litsc/ccظرف پلاستیکیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۵۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۶روغن موتورمنو گرید ۵۰۵ Litsc/ccظرف فلزیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۶۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۷روغن موتورمنو گرید ۵۰۲۰ Litsc/ccچیلیک پلاستیکیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۷۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۸روغن موتورمنو گرید ۵۰۲۰۸ Litsc/ccبشکه فلزیپلیکان۰۸۱۴۳۰۰۷۴۷۳۰۰۰۸۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۹روغن هیدرولیکمنو گرید۲۰ Litچیلیک پلاستیکیپنگوئن۰۸۱۴۴۰۰۷۴۷۳۰۰۰۱
۱۰روغن هیدرولیکمنو گرید۲۰۸ Litبشکه فلزیپنگوئن۰۸۱۴۴۰۰۷۴۷۳۰۰۰۲
۱۱روغن دندهمنو گرید ۹۰۲۰ LitGL 1چیلیک پلاستیکیپنگوئن۰۸۱۴۲۱۰۷۴۷۳۰۰۰۱۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۱۲روغن دندهمنو گرید ۹۰۴ LitGL 1چیلیک پلاستیکیپنگوئن۰۸۱۴۲۱۰۷۴۷۳۰۰۰۲۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۱۳روغن دندهمنو گرید ۹۰۵ LitGL 1چیلیک پلاستیکیپنگوئن۰۸۱۴۲۱۰۷۴۷۳۰۰۰۳۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۱۴روغن دندهمنو گرید ۹۰۲۰۸ LitGL 1بشکه فلزیپنگوئن۰۸۱۴۲۱۰۷۴۷۳۰۰۰۴۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۱۵روغن دندهمنو گرید ۱۴۰۲۰ LitGL 1چیلیک پلاستیکیپنگوئن۰۸۱۴۲۱۰۷۴۷۳۰۰۰۵۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۱۶روغن دندهمنو گرید ۱۴۰۲۰۸ LitGL 1بشکه فلزیپنگوئن۰۸۱۴۲۱۰۷۴۷۳۰۰۰۶۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴
۱۷روغن دندهمنو گرید ۱۴۰۴ LitGL 1چیلیک پلاستیکیپنگوئن۰۸۱۴۲۱۰۷۴۷۳۰۰۰۷۷۳۱۴۹۷۳۸۷۴

روغن موتور پنگوئن S.A.E30W

ادامه مطلب

روغن موتور پلیکان API.SC/CC50

ادامه مطلب

روغن موتور پلیکان API.SC/CC50

ادامه مطلب

روغن موتور پلیکان API.SC/CC50

ادامه مطلب

روغن موتور پلیکان S.A.E50

ادامه مطلب